Domowe przedszkole oczami "domowników"

 

Karta innowacji pedagogicznej

 

Tytuł innowacji: „ Przedszkolna Kraina Bajek” 

 • Imię i nazwisko autorów innowacji: Monika Trzeciakiewicz, Justyna Domagała
 • Osoby zaangażowane w realizację innowacji:

- Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

- Rodzice- ilustrowanie i redagowanie bajki przedszkolnej

 • Liczba uczniów biorących udział w innowacji: 97
 • Termin realizacji innowacji: październik 2019 – czerwiec 2020
 • Rodzaj innowacji:
 • programowa
 • organizacyjna
 • metodyczna
 • Finansowanie innowacji – organ prowadzący wyraził zgodę na finansowanie planowanych działań
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy
 • Opis zasad innowacji: 

Cele:

Cel główny:

Celem głównym jest rozbudzanie w dziecku zainteresowań czytelniczych oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. 

Cele szczegółowe:

 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Poszerzenie wiedzy o świecie i uwrażliwianie na piękno literatury dziecięcej.
 • Wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych.
 • Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych, aktorskich
 • Włączenie rodziców w życie przedszkola .
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Wzmacnianie postawy odpowiedzialności i opiekuńczości.
 • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Wdrażanie do korzystania z biblioteki 

Odbiorcy: dzieci z oddziałów przedszkolnych 

Back to top